Стипендисти на Владата на Република Македонија запишани во академската 2017/2018 година студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот Полуостров

Список на избрани кандидати студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот Полуостров, стипендисти на Владата на Република Македонија запишани во академската 2017/2018 година.

Ред. број

Име и презиме

Држава

Факултет

Студентски дом

1

Анастасиос Иоанну Р.Грција Универзитет ,,Гоце Делчев”, Штип – Музичка академија – чалгиска музика – кларинет ДСД „Браќа Миладиновци“ – Штип

2

Зоја Сергеева Џилџова Р.Бугарија Универзитет ,,Гоце Делчев”, Штип – Факултет за медицински науки ДСД „Браќа Миладиновци“ – Штип
3 Јована Миленковиќ Р.Србија УКИМ – Факултет за ветеринарна медицина ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
4 Јелена Стаменковиќ Р.Србија УКИМ – Филозофски факултет –психологија ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
5 Драгана Станковски Р.Србија Универзитет ,,Гоце Делчев”, Штип – Филолошки факултет ДСД „Браќа Миладиновци“ – Штип
6 Јован Гавриловиќ Р.Србија УКИМ – Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
7 Ена Јелисавета Јовановиќ Р.Србија УКИМ – Филолошки факултет ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
8 Александра Алексоски Р.Србија УКИМ – Филолошки факултет – англиски јазик и книжевност ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје

9

Марко Огњановски Р.Србија УКИМ – Машински факултет – индустриски дизајн ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје

10

Хелена Арсов Р.Хрватска УКИМ Медицински факултет Скопје ДСД „Томе Стефановски Сениќ“ ,Скопје
11 Кристина Нечовска Р.Албанија УКИМ Филозофски факулет дефектологија Скопје ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
12 Марјана Мазенковска Р.Албанија УКЛО – Технолошко-технички факултет: нутриционизам Битола ДСД „Кочо Рацин“, Битола
13 Трајче Никола Р.Албанија УКЛО Факултет за туризам и угостителство -Охрид ДСД „Никола Карев“, Охрид
14 Кристи Казлароф Р.Албанија УКЛО Факултет   за биотехнички науки ДСД „Кочо Рацин“, Битола
15 Марјан Андреа Р.Албанија УКЛО Факултет за туризам и угостителство -Охрид ДСД „Никола Карев“, Охрид
16 Антонио Нечофски Р.Албанија Универзитет ,,Гоце Делчев”, Факултет за информатика – отсетк математика ДСД „Браќа Миладиновци“ – Штип
17 Диана Мале Р.Албанија УКИМ – Филозофски факултет –психологија ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
18 Соња Китан Р.Албанија УКЛО Факултет за туризам и угостителство –Охрид: катедра за царина и шпедиција ДСД „Никола Карев“, Охрид
19 Даниела Доневска Р.Албанија УКЛО – Висока медицинска школа ДСД „Кочо Рацин“, Битола
20 Даниел Жумка Р.Албанија УКЛО – Техничко факултет:   Графичко инженерство ДСД „Кочо Рацин“, Битола
21 Александар Насто Р.Албанија УКИМ Правен факултет – Скопје ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
22 Ангел Михаил Р.Албанија УКЛО – Педагошки факултет, Битола ДСД „Кочо Рацин“, Битола
23 Кристиан Нечофски Р.Албанија УКЛО Педагошки факултет, Битола ДСД „Кочо Рацин“, Битола
24 Кристина Доне Р.Албанија УКЛО Факултет за туризам и угостителство –Охрид:Хотелско – ресторантски менаџмент ДСД „Никола Карев“, Охрид
25 Мартина Сотир Р.Албанија УКЛО – Висока медицинска школа: физиотерапевти ДСД „Кочо Рацин“, Битола
26 Деан Нечофски Р.Албанија УКИМ Филозофски Факултет Скопје, социјална работа и социјална политика ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
27 Трајанка Трајко Р.Албанија УКИМ – Медицински факултет: медицински сестри ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
28 Сребре Насто Р.Албанија УКИМ – Машински факултет: енергетика и екологија ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
29 Милена Доневска Р.Албанија УКЛО – Висока медицинска школа ДСД „Кочо Рацин“, Битола
30 Марјан Калешковски Р.Албанија УКИМ Правен факултет Скопје ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
31 Кристина Пандофски Р.Албанија УКИМ – Стоматолошки факултет, Скопје ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
32 Марин Андон Р.Албанија Универзитет ,,Свети Апостол Павле”, Охрид – Факултет за компјутерски науки и инжинерство ДСД „Никола Карев”, Охрид
33 Ѓорѓи Дука Р.Албанија УКИМ, Машински факултет, Скопје ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
34 Мариела Арѓири Р.Албанија УКИМ –Фармацевтски факултет, Скопје ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
35 Наумче Поповски Р.Албанија УКЛО Факултет за туризам и угостителство – Охрид: катедра по туризам ДСД „Никола Карев”, Охрид
36 Зоран Лазаревски Р.Албанија УКИМ Економски факултет, Скопје ДСД „Томе Стефановски Сениќ“, Скопје
37 Деан Кристо Р.Албанија Универзитет ,,Гоце Делчев”, Факултет за природни и технички науки – отсек географија ДСД „Браќа Миладиновци“ – Штип
38 Васил Китани Р.Албанија УКЛО   Педагошки факултет, Битола ДСД „Кочо Рацин“, Битола
39 Дејан Малевски Р.Албанија УКЛО, Факултет заинформатички и комуникациски технологии – Битола ДСД „Кочо Рацин“, Битола
40 Амарилдо Ајази Р.Албанија УКЛО Економски факултет, Прилеп ДСД ,,Орде Чопела”, Прилеп