Романот „Зошто“ од писателот со македонско потекло Стерјо Спасе преведен на англиски јазик

Романот „Зошто“ од писателот со македонско потекло Стерјо Спасе е преведен на англиски јазик. Спасе останува еден од најпознатите прозаисти во албанската литература од почетокот и средината на векот. XX-ти. Неговиот роман „Зошто“ остави белег на темелите на современата албанска проза.

Излогот на книги, еден од најуметничките на албанските екрани, има за цел секоја недела да ги презентира некои од најубавите книги. Нивната тема главно е избрана да биде уметничка/културна.

Изложбата на книги посветува комеморативен простор на големите имиња на светската и албанската литература. Овој телевизиски простор посветен на книгата посветува особено внимание на промоцијата на нови автори, со што ги поттикнува новите таленти да се истакнат со своите инспирации. Автор на преводот е Моника Стафа.

Стерјо Спасе (14. VIII 1914 – 12. XI 1989) писател и критичар од македонско потекло. Автор е на проза и раскази, романи, учебници и репортажни записи. Познат е и како антологичар, преведувач, учебникар и собирач на македонски народни умотворби.

Стерјо Спасе е роден на 14 август 1914 година, во село Глобочани, Општина Пустец Мала Преспа, Албанија.  Основно училиште завршил во родното место и во Глобочани, Мала Преспа. Образованието го продолжил во Корча и во Елбасан, каде завршува Педагошка гимназија. Работи како учител во Дервичане, село во округот на Ѓирокастро а подоцна предава во Москополе, Корча и Тирана.

Стерјо Спасе ги забележува македонските народни песни од Преспанскиот регион, со што зазема значајно место меѓу собирачите на македонски народни умотворби. По неговата смрт во 1989 година, како дел од македонското културно наследство, под наслов „Македонски народни песни од Мала Преспа“, во 1992 година овие песни за печат ги подготвува Благоја Стојчевски. Стерјо Спасе умира во Тирана на 12 ноември 1989 година.

 

Advertisement