Импресум

Македонски весник “Илинден”

Главен и одговорен уредник: г-дин Никола Ѓурѓај

www.vesnik-ilinden.com

info@vesnik-ilinden.com

ISSN 2522-6282

Македонски весник “Илинден” е дел од два агрегатори на вести grid.mk и daily.mk

https://grid.mk/sources/vesnik-ilinden.com

https://daily.mk/izvor/ilinden

Македонски весник “Илинден” е член на платформата Алијанса за етички медиуми (АЕМ) каде членуваат 29 печатени и аудиовизуелни медиуми во Република Албанија