Импресум

Македонски весник “Илинден”

Главен и одговорен уредник: г-дин Никола Ѓурѓај

www.vesnik-ilinden.com

info@vesnik-ilinden.com

ISSN 2522-6282

Македонски весник “Илинден” е дел од три агрегатори на вести grid.mk, daily.mk и vesti.mk

https://grid.mk/sources/vesnik-ilinden.com

https://daily.mk/izvor/ilinden

https://www.vesti.mk/izvor/64a8151cf79c10c3c31681f2   

Македонски весник “Илинден” е член на платформата Алијанса за етички медиуми (АЕМ) каде членуваат 29 печатени и аудиовизуелни медиуми во Република Албанија