Општина Булќиза во буџетот за 2020 година ќе има повеќе инвестиции за Македоците во областа Голо Брдо 

Буџетот на Општина Булќиза за 2020 година ќе има повеќе инвестиции во патната инфраструктура, рехабилитација на центарот на Административна единица Големо Острени, областа Голо Брдо.

Градоначалникот на Булќиза  им претстави на жителите на Административна единица Големо Острени, областа Голо Брдо проектите планирани за оваа област во 2020 година, вклучувајќи инвестиции во патната инфраструктура, рехабилитација на центарот и др.

Потоа, тој беше тесно запознаен со непосредните барања и потреби на жителите од областа Голо Брдо кои според него ќе бидат опфатени во буџетот за 2020 година. Според градоначалникот, што е предвидено во буџетот ќе се спроведе во текот на следната година ќе се направи во целосна транспарентност со јавноста.

Градоначалникот Лефтер Ала истакна дека до крајот на 2020 година ќе го најде Административна единица Големо Острени, областа Голо Брдо со подобрена патна инфраструктура и конкретен план за рехабилитација на неговиот центар.