Дниве беше спроведен акција чистење на црквата Св. Преображение во село Ербeле, областа Полени, Маќелара (ФОТО)

На 03.07.2020 година се одржa акција за чистење на црквата Св. Преображение во село Ербеле, областа Полени, Маќелара. Имено, расчистувањето на црквата се спроведе од Национален сектор за култура од Дибар по барањето на Ернест Постоли, пратено до Националниот совет за реставрација на Албанија.

Македонско друштво “Илинден”-Тирана искажува благодарност до Националниот совет за реставрација на Албанија што прифати барањето за расчистувањето на црквата Св. Преображение во село Ербеле, областа Полени, Маќелара, како и големa благодарност до македонското семестово Постоли чија долгогодишна лоза е од ова село што се грижи за одржуваето на црквата Св. Преображение.