Македонски археолошки артефакти од 4 век пр.н.е откопани во Албанија богаство на Македонците од Албанија се чува во археолошкиот музеј (ФОТО)

Во археолошкиот музеј на Аполонија, во Фиер, Албанија се наоѓаат многу македонски артефакти кои потекнуваат од 4 век пр.н.е и се пронајдени за време на археолошките истражувања на територијата на античкиот град Аполонија, во Фиер. Музејот на Аполонија е археолошки музеј на околу 8 километри западно од Фиер, Албанија. Таа е основана во 1958 година. Музејот содржи артефакти откопани во близина од античкиот град Аполонија е близу до манастирот Арденица. Во музејот има посебно оделене со македонските артефакти и се оделно од грчките, илирските и римските артефакти. Автор на сликите е Васил Стерјовски.

 

“Врата” со сонцето од Кутлеш со шеснаесет зраци, пронајдена на територијата на античкиот град Аполонија 

 

Македонски антички штит, средина на 4 век пр.н.е пронајден на територијата на античкиот град Аполонија

 

 

Македонски воен шлем, средина на 4 век пр.н.е пронајден на територијата на античкиот град Аполонија

 

Натписи со македонски и грчки имиња од антички период, пронајдени на територијата на античкиот град Аполонија

 

Натпис на старословенски јазик поставен во црквата Света Богородица која потекнува од 13 век, и се наоѓа на територијата на античкиот град Аполонија