Македонско друштво “Илинден“-Тирана со кампања „Горе главата – Изјасни се дека си Македонец“ во Албанија

 

 

Главата Горе

Македонско друштво “Илинден”-Тирана ги повикува сите Македонците во Албанија да се изјаснат дека се Македонци да го чуват својот Македонски идендитет

 

Kokën Lartë

Shoqata Maqedonase “Ilinden”-Tiranë i bën thirje të gjithë maqedonasve në Shqipëri të deklarojnë se janë maqedonas dhe të ruajnë idenditetin maqedonas

 

Head Up

Macedonian association “Ilinden”-Tirana calls for all Macedonians to declare themselves as Macedonians in order to keep their indentity, language and tradition

Advertisement