Македонците во областа Гора со нов пат село Борје до село Глобочица

Областа Гора со нов пат село Борје областа Гора, Албанија до граничниот премин во близина на селото Глобочица, граничниот премин и се користи од жителите на двете страни на областа Гора. Должината на патот Борје до граничниот премин е 2,5 километри и финансирањето доаѓа од албанската влада преку албанскиот фонд за развој во рамките на програмата “За рехабилитација на приоритетните  патишта во земјата”. Од село Глобочица до граница е околу 1,4 км и е веќе завршено.

Инвестирањето во областа Борје е од витално значење за жителите на ова село поради географската положба што ја има ова село во однос на другите села во областа Гора, селото Борје се наоѓа на околу 32 километри од градот Кукес и е планинско село. Покрај проширувањето на патот беа изградени, странични канали, подлоги и слоеви на асфалт. Патот е опремен со елементи за безбедност на патиштата, метални странични штитови и потребната вертикална и хоризонтална сигнализација. Во областа Гора, распослани се 18 села, населени со Македонци со муслиманска вероисповед, познати под името Горанци .