Персоналот на Националниот парк Преспа го посети Националниот парк Пелистер

Персоналот на Националниот парк Преспа го посети центарот за посети на Националниот парк Пелистер во рамките на Проектот за прекуграничен биосферски резерват Преспа. Националниот парк Пелистер во Македонија е една од четирите заштитени области на пошироката област Преспа.

Директорот на Националниот парк Пелистер Пеце Цветановски ги водеше гостите од Албанија. Потоа се одржа размена на теми релевантни за прекуграничната соработка во областа Преспа: за набудување на биолошката разновидност во согласност со Натура 2000, инфраструктура и развој на посетителите, како и разговори за плаќањата за услугите на екосистемите.

Двата национални парка се поддржани во нивното работење преку Преспанскиот природен фонд Преспа. И двете иницијативи: ПОНТ и прекуграничниот резерват на биосфера Преспа се во рамките на германскиот проект за развојна соработка кофинансиран од КФВ и германското сојузно министерство за економска соработка и развој.