Положбата на Македонците во Албанија

Македонското население кое после 1912 година, останало во албанската држава освен етничките области Голо Брдо, Мала Преспа, Гора и Врбник, се концентрирани и во поголемите градови во Република Албанија како Тирана, Корча, Поградец, Билишта, Драч, Елбасан, Либражд, Фиер, Кукс, Валона. Миграците почнале од 1923, 1929, 1939 година нај големи миграции од етничките области е напраено во периодот од 1949 до 1960 година. Во албанскиот главен град, Тирана, првите миграци на Македонците од Голо Брдо, Мала Преспа, Гора, Река, како и од Струшко–охрискиот регион, се од Првата светска војна, 1915-1917 година. Македонците во Тирана се концетрирани претежно во седум региони на градот. „Потоа миграциите продолжиле 1923, 1929 и во 1939 година, додека најголемата миграција од етничките региони кон големите градови е во периодот 1949 до 1960 година.

Голо Брдо со 22 села населени со Македонци Врница, Требиште, Мало Острени (Малестрени), Големо Острени, Пасинки, Миреши, Владимерица, Ѓиновец, Окштун, Борово, Клење, Којовец, Лешничани, Радоешта, Себишт, Стеблево, Смолник, Тучепи, Оржаново.

 

Полени помеѓу Маќелара и Пешкупеја има 3 Македонски села Горна Крчиште, Долна Крчиште и Ербеле.

Македонци во народнија носија Горна Крчиште, Долна Крчиште и Ербеле

 

Горија (североно – источно од Корча на Албанска и Грчка граница во правец на Костур) 1 село од Егејскот дел на Македонија во Албанија има едно села Врбник, Билишта.

Македонска народнија носија Врбник

 

Мала Преспа 9 села населени со Македонци Туминец, Горна Горица, Долна Горица, Глобочани, Шулин, Пустец, Леска, Зрноско и Церје.

Македонска народнија носија Мала Преспа

 

Гора (северно – источно од Кукс) 9 села Гора (северно – источно од Кукс) 9 села Шиштеец, Орешек, Цернелево, Борје, Оргоста, Запод, Кошаришта, Пакишa, Очикле.

Македонска народнија носија областа Гора