Централната изборна комисија  потпиша договор за соработка со Комитетот за национални малцинства

Централната изборна комисија потпиша договор за соработка со Комитетот за национални малцинства, договорот беше потпишан од претседателот на ЦИК, Клемент Згури и претседателка на Комитетот, Костандина Бежани и има за цел координирање на работата за информирање на националните малцинства за спроведување на изборниот процес на 30 јуни 2019 година. Претседателот на ЦИК, Клемент Згури рече дека според Законот бр. 962 “За заштита на националните малцинства во Република Албанија”, во кој се пропишуваат информациите на ЦИК за националните малцинства (грчки, македонски, влашки, ромски, египетски, црногорски , Бошњаци, Срби), но исто така и во однос на уставните права што ги уживаат малцинските гласачи, ЦИК работи и ќе продолжи да работи со заложбата дека конституентите на овие заедници се информирани и едуцирани за изборниот процес.

Од своја страна, претседавачот на Комитетот за национални малцинства претседателка Бежани изјави дека Комитетот за национални малцинства се обврзува да им ги стави на располагање на ЦИК сите информации или податоци што им се достапни на единиците на локалната самоуправа каде што припадниците на националните малцинства претставуваат повеќе од 20 проценти од вкупното население, како и реализацијата на преводи на јазиците на секое национално малцинство на материјали за информирање, образование и информирање кои ЦИК ќе ги спроведе за изборите од 30.06.2019 година. Целта на потпишаниот договор е; Комуницирање и размена на податоци за единиците на локалната самоуправа каде што националните малцинства претставуваат повеќе од 20 проценти од вкупното население, информирајќи ги националните малцинства за изборниот процес од 30 јуни 2019, преку информации, материјали за едукација и материјали за подигнување на свеста кои ќе дури и на јазиците на националните малцинства.

ЦИК и Комитетот за национални малцинства ќе соработуваат и координираат заеднички информативни активности во единиците на локалната самоуправа, фокусирајќи се на гласачите кои припаѓаат на националните малцинства.