Билатерален семинар со учество на 60 пратеници и персонал на парламентите на Македонија и Албанија се одржа во Поградец

Билатерален семинар со учество на 60 пратеници и персонал на парламентите на Македонија и Албанија се одржа во Поградец, учесниците ќе се запознаат со најдобрите меѓународни практики, ќе ги разменат своите искуства и преземените чекори за воведување на практики за чувствителност на половите и ќе дискутираат за институционализирање на родовата чувствителност во парламентите. нивните.

Исто така, за време на двете паралелни работилници учесниците од Албанија ќе ја завршат работата на изготвување на патоказ за родова чувствителност за албанскиот парламент и негово интегрирање во Стратешкиот план на Собранието, кој се подготвува со помош на Присуството на ОБСЕ; а учесниците од Македонија ќе подготват план за чувствителност на половите за следните две години.

Семинарот е коорганизиран од мисиите на ОБСЕ во Тирана и во Скопје и канцеларијата на ОБСЕ за демократски институции и човекови права (ОБСЕ / ОДИХР), со поддршка на парламентите на Албанија и Македонија.

Семинарот е дел од проектот „Поддршка на парламентот и граѓанското образование во Албанија“, спроведен од присуството на ОБСЕ, со финансирање на швајцарската влада.