Градоначалникот на Општина Булќиза вети повеќе инвестици за Македоците во Административна единица Требиште, Голо Брдо 

Градоначалникот на Булкиза, Лефтер Ала продолжува сo јавните расправи за изготвување на буџетот на општината за 2020 година. Денес, градоначалникот Ала беше во Административна единица Требиште, областа Голо Брдо каде внимателно ги слушаше Македонците од Административна единица Требиште.

Додека ги претстави своите планови за Административна единица Требиште, областа Голо Брдо за следната година, градоначалникот Ала им се придружи на барањата доставени од жителите на областа, ветувајќи дека  ќе биде вклучено во буџетот за 2020 година.

Со оглед на тоа што во врска со Административната единица Требиште, областа Голо Брдо  проектите предвидени за 2020 година се:

1.Интервенции во каналите за наводнување
2.Интервенции во водоводната мрежа
3.Отворање на нова градинка во Требиште, областа Голо Брдо

Градоначалникот Лефтер Ала истакна дека до крајот на 2020 година ќе го најде Административна единица Големо Острени, областа Голо Брдо со подобрена патна инфраструктура и конкретен план за рехабилитација на неговиот центар.