Општина Либражд подели храна и медицинска помош на семејствата кои имаат потреба во Стеблево (ВИДЕО)

Во распределбата на помошта беа вклучени и вработение на Општина Либражд и админстративната единици Стеблево. областа Голо Брдо. Административната единица Стеблево, областа Голо Брдо всушност е некогашната општина Стеблево, во oбласта Голо Брдо која беше укината со законот за територијална поделба, опфаќа дванаесет села кои сега потпаѓаат под општина Либражд. Во админстративната единици Стеблево живеат околу 1009 жители чија главна активност е земјоделството и сточарствоо.