Се бараат понуди за изградба на меѓусебно поврзување со електрична енергија на Македонија со Албанија

Државниот Македонски оператор на системот за пренос на електрична енергија „МЕПСО“ отвори понуди за изградба на 400 kV далекувод и нова трафостаница 400/110 kV во околината на Охрид за да и обезбеди на Македонија електрична интерконекција со Албанија.

Проектот за интерконекција на електрична енергија во Македонија вклучува изградба на инфраструктура за пренос на електрична енергија од Битола до албанската граница, со трафостаница во Охрид и воведување компоненти на „Smart Grid“ во „МЕПСО“, според информациите достапни на веб-страницата на Европската банка за реконструкција и развој (ЕБРД), која одобри заем до 37 милиони евра за проект од 49 милиони евра.

ЕУ го кофинансира проектот со грант од 12 милиони евра. Покрај тоа, Луксембург обезбедува средства за техничка помош на „МЕПСО“.

Понудите за „Лот 1“ доспеваат до 28. октомври.

„Лот 1“ е поврзан со дизајнирање, набавка, инсталација, тестирање и пуштање во употреба на надводна линија 400 kV (ОХТЛ) од 400/110 kV СС Битола 2, преку 400/110 kV СС Охрид до македонско-албанска граница.

Договорот се очекува да започне на 20 декември 2019 година и да трае околу 30 месеци.

Истиот рок и временска рамка се однесува и на „Лот 2“, во врска со дизајнирање, набавка, инсталација, тестирање и пуштање во работа на Охридската трафостаница 400/110 kV и продолжување на трафостаницата 400 kV „Битола 2“. Овој тендер ќе се спроведе преку електронска набавка со користење на порталот за е-набавки на клиенти на ЕБОР (ЕЦЕПП).

Со обезбедување на првата меѓусебна врска со Албанија со Македонија, проектот ќе обезбеди водство што недостасува во иницијативата за воспоставување коридор за пренос на електрична енергија Исток-Запад меѓу, Македонија, Албанија, Црна Гора и Италија.